Genel haciz yolu ile icra takibi temel olarak 6 kademeden meydana gelmektedir. Bu aşamalar; takip talebi, ödeme emri, takibin kesinleşmesi, haciz, satış ve paraların paylaştırılmasıdır.

1-Takip Talebi

Genel haciz yoku ile takip alacaklı kişinin icra dairesine yapacağı bir takip talebi ile başlar. Bu takip isteğinin sözlü, yazılı veya elektronik ortamda yapabileceği öngörülmüştür. Fakat günümüzde sözlü takip talebinin uygulanmasına rastlamak pek mümkün değildir. Takip talebi için kanunlara uygun bir şekilde hazırlanmış basılı formal tercih edilmektedir. Bu formun doldurulup imzalanmasından sonra gerekli icra dairesine iletilmesiyle birlikte takip talebi yapılmış olmaktadır. Takip talebiyle beraber, icra dairesince karşı taraftaki alacıklardan bazı harç ve masrafların ödenmesi istenecektir. Harç ve masrafların karşılanmasından sonra icra dairesi tarafından borçluya ödeme emri gönderilmektedir.

2-Ödeme Emri

Usülüne uygun bir şekilde gerçekleştirilmiş takip talebini alan icra memuru müdürü, ödeme emri düzenlemesi yaparak borçluya gönderir. Ödeme emrinde, alacaklıya ve ilgili borca ait bilgiler ile ödeme emri tebliğ edilir. Daha sonra borçlunun bu konu hakkında ne yapması gerektiğini içeren ihtarlar bulunur. Bu kademeler borçlu taraf açısından oldukça önemlidir. Ödeme emri tebliğini alan borçlunun önünde yedi günü kapsayan kısa bir süre bulunmaktadır. Bu süre içinde borçlu kişi ya borcunu öder ya da bu duruma itiraz edecektir.

3-Takibin Kesinleşmesi

Ödeme emrinin tebliği üzerine itiraz edilmezse yahut borçlu borcunu kabul ettiğini icra dairesine iletir ise takip kesinleşmektedir. Borçlu kişinin borca itiraz etmesi durumunda ise takip kendiliğinden durmaktadır.

4-Haciz

Ödeme emrinin kesinleşmesi rağmen borçlu kişi borcunu ödemez ise alacaklı kişinin haciz talebinde bulunması mümkündür. Talep üzerine icra dairesi borçlunun borcunu ödemeye yetecek oranda malını haczeder.

5- Satış

Haciz altında olan malın açık attırma veya pazarlık aracılığıyla satılıp parasal karşılığının alınmasıdır. İflas ve icra hukukunda haczedilen eşyaların direkt alacaklıya teslimi kesinlikle söz konusu değildir. Haczin asıl amacı haczedilen eşyaların satılarak borcun alacaklıya ödenmesidir.

6- Paraların Paylaştırılması

İcra takibinin son aşaması olan paraların paylaştırılması icra organlarınca herhangi bir talebe gerek kalmadan yerine getirilir.

Genel Haciz Yolu ile Takibin Özellikleri

  • İlamsız icra yoldur.
  • Sadece para ve teminat alacakları içindir.
  • Özel hukuk ilişkisinden doğan alacaklar içindir.
  • Yabancı devlet aleyhine kesinlikle yapılamaz.
  • Takip gerçekleştirilebilmesi için herhangi bir belgeye ihtiyaç duyulmaz.
  • Alacaklının takip talebi ile başlar paraların pay edilmesiyle sona erer.

Konu hakkında detaylı bilgi için İcra ve İflas Hukuku konusunda alanında uzman avukatları olan Hukuk Büromuz ile iletişime geçebilirsiniz.