Boşanma Dilekçesi Verildikten Kaç Gün Sonra Mahkeme Olur?  sorusu genellikle boşanma aşamasında olan eşler tarafından sıklıkla sorulmaktadır. Boşanmak için karar veren eşler ilgili makamlara dilekçe ilettikten sonra süreç hakkında bilgi sahibi olmak istemektedir. Boşanma dava sürecinin başlaması için eşlerden bir tanesinin asliye mahkemesine dilekçe vermesi suretiyle işlemler başlamaktadır. Dilekçe aşamasının bitmesinden sonra ortalama 3 ile 7 ay arasında aile mahkemesi duruşma tarihi belirlenmektedir. İzmir avukat bürolarına başvurarak tüm bu süreçleri çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirme imkanına sahip olabilirsiniz.

Boşanma Davası İçin Tarih Ne Zamana Verilir?

Anlaşmalı boşanma dilekçesi verdikten kaç gün sonra mahkeme olur sorusu taraflar için en çok merak edilen sorulardan bir tanesidir. Dava açıldıktan sonra anlaşmalı veya çekişmeli boşanma başladığında; zamanlama, boşanmanın türü değil, ilk derece mahkemesinin dava yönetim politikaları ve kararları tarafından belirlenir. Tüm taraflardan gelen dilekçeler bildirimle birlikte gönderilmeli ve 2 haftalık bir yanıt süresi oluşturulmalıdır. İlk aşamada, bunlar tamamlandıktan sonra davalı tarafından belirlenen süre içinde dilekçe mahkemeye sunulmalıdır. Başvuru ve bildirim süreci tamamlandıktan sonra, ister anlaşmalı boşanma davası olsun, ister çekişmeli boşanma davası olsun, mahkeme her iki tarafa da duruşma tarihini bildirecek ve duruşma tarih ve saatini aşağıdaki adrese gönderecektir.

Sizlerde tüm bu işlemlerinizi hızlandırmak için İzmir boşanma avukatı bürolarına başvurabilirsiniz.

Boşanma Davası Gününü Taraflar Belirleyebilir Mi?

Boşanma dilekçesi verdikten sonra ne zaman mahkeme olur? sorusunun yanı sıra en çok merak edilen sorulardan bir tanesi de boşanma davası gününü tarafların belirleyip belirleyemeyeceğidir.  Sanık eşinin istediği tarihte duruşma tarihi belirlemesi mümkün değildir. Dava, dosyanın sırasına göre ve hakimin öngördüğü şekilde ilerleyeceği için yargılamayı hızlandırma veya geciktirme hakkı yoktur ve böyle bir durumun yaratılması için mahkemeye dilekçe verme hakkı göz ardı edilir. Boşanma davası açıldıktan sonra ne zaman başlar; bu süreç mahkeme ve hakim tarafından değerlendirilecektir. Başvurular, süreçte ödenen harçlar ve ön ödemeli harçlar ile işleme alınacak ve davalının bu süreçte duruşma tarihini bilmesi 3 ila 7 ay sürecektir. Davalı veya davacının statüsü, örneğin tarih belirleme gibi, hukuk sistemine hiçbir zaman dahil edilmemiştir. Avukat İzmir bürolarında hizmet veren İzmir boşanma avukatı tavsiye edilen tüm işlemleri kolaylıkla yerine getirecektir.

Anlaşmalı Boşanmak İçin Yapılması Gerekenler

Anlaşmalı boşanmaya karar verilebilmesi için çiftin akdi bir boşanma anlaşmasında ortak çocukların şartları ve boşanmanın ekonomik sonuçları üzerinde anlaşmaları, hâkimin her iki tarafı da dinlemesi ve isteklerinin serbestçe ifade edildiğinden emin olması, ve hakim, boşanmanın ekonomik sonuçları ve çocukların durumu hakkındaki anlaşmayı onaylamalıdır. Hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde bulundurarak gerekli gördüğü bu sözleşmede değişiklik yapabilir. Bu durumda tarafların tadil yoluyla boşanması gerekir.

Anlaşmalı Boşanma Davasını Nerede Açmalıyım?

Anlaşmalı boşanma davalarında görevli mahkeme Aile Mahkemesi’dir. Aile mahkemesinin bulunmadığı hallerde yetkili mahkeme, aile mahkemesi statüsündeki asliye hukuk mahkemesidir. Yetkili mahkeme eşlerden birinin yerleşim yeri mahkemesi olabileceği gibi, eşlerin son 6 aydır birlikte yaşadıkları yerleşim yeri mahkemesi de olabilir. Boşanma avukatı İzmir aracılığıyla tüm dava işlemlerinizi kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Davalarında Dava Süreci Nasıldır?

Anlaşmalı boşanma davaları, yetkili ve yetkili mahkemede bir dilekçe ve anlaşma sözleşmesi düzenlenerek ve gerekli dava masrafları yatırılarak dava açılmalıdır. Dilekçe incelendikten sonra bir duruşma tarihi verilecektir. Duruşma boşanma kararı verirse, karar Ulusal Adalet Programına kaydedilecektir. Eşe makul bir karar tebliğ edilmiş ve karara itiraz edilmemişse karar kesinleşir. Nihai karar nüfus sistemine gönderilir. Dava süreci, karar nüfus sistemine işlendiğinde sona erer.

İlk Duruşmada Gerçekleştirilen İşlemler

Boşanma davasının ilk duruşmasında mahkeme önce davanın şartlarını inceler. Bu durumda mahkeme, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 114. maddesindeki şartların sağlanıp sağlanmadığına karar verecektir.  Mahkemenin dava açmaya yetkili olup olmadığı, yargı yollarına izin verip vermediği, davanın açıldığı mahkemenin uyuşmazlıkların çözümünden sorumlu mahkeme olup olmadığı, davanın açıldığı mahkemenin yer bakımından yetkili olup olmadığı, Davacının dava açma ehliyetine sahip olup olmadığı, dava açma hakkının bulunup bulunmadığı, Avukatın davayı temsil etme ehliyetinin bulunup bulunmadığı, davanın takip edilmesi halinde usulüne uygun olarak verilmiş bir vekaletname bulunup bulunmadığının tespiti bir avukat (avukat) tarafından açılır.

Buna örnek olarak, boşanma davasında yetkili mahkemenin, eşlerden birinin davadan önceki son altı ay içinde ikamet ettiği veya ortak ikametgahının bulunduğu yer mahkemesi olduğu bilinmektedir. Medeni Kanunun 168. Maddesi.

Mahkeme, davanın açıldığı mahkemenin eşlerden birinin yerleşim yeri mi yoksa davadan önceki son altı aya ait müşterek yerleşim yeri mahkemesi mi olduğuna ilk duruşmada karar verecek.

Mahkeme, davanın esasını inceledikten sonra tarafların ön itirazlarını inceleyecek. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 116. maddesine göre birinci itiraz türü, açık yetki kurallarının bulunmadığı durumlarda mahkemenin yetkisine yapılan itiraz ve uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözümüne yapılan itirazdır.

Boşanma davaları tahkim yoluyla çözülemeyeceğinden mahkemeler sadece yetki itirazlarını inceleyecektir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 117. maddesine göre, ilk itirazın davalı tarafından savunmasında ileri sürülmesi gerekir. Cevapta ileri sürülmeyen itirazlar hakim tarafından dikkate alınmayacaktır.

Boşanma davasında ilk duruşmada davanın şartları ve ilk itirazı inceledikten sonra hakim uyuşmazlık konusu konuları kesin olarak belirleyecektir. Bu aşamada hakim, tarafların dilekçesinin temel şartları olan boşanma dışındaki maddi ve manevi şartlarını belirleyecektir.

Bundan sonra hazırlık süreci başlayacak. Aslında davanın karara bağlanması; dilekçe aşaması, ilk yargılama aşaması, soruşturma aşaması, sözlü yargılama aşaması ve karar olmak üzere beş aşamadan oluşmaktadır. İlk yargılama aşaması, soruşturmaya hazırlık aşamasıdır.

Ön yargılamada mahkeme taraflara delil sunmaları için süre verebilir. Taraflar doğrudan mahkemeye delil sunmazlar ancak şikayette delil toplama yeri belirtilirse mahkeme delil toplamak için gerekli işlemleri yapabilir. Ayrıca, taraflar dilekçelerinde tanığın ifadesine dayanacaklarını ve tanık sunduklarını belirtirlerse tanık daveti yapılabilir.

Boşanma davasının ilk derece mahkemesinin nasıl yürütüleceği konusunda üzerinde durulması gereken bir diğer konu da Aile Mahkemeleri Kuruluş ve Yargı Muhakemeleri Kanunu’nun “Usul Hükümleri” başlıklı 7. maddesidir.

Yukarıdakilere göre hakim, boşanmanın ilk duruşmasında esasa geçmeden önce davanın niteliğine göre eş ve çocukların karşı karşıya oldukları sorunları belirleyecek ve bu sorunların dostane çözümünü teşvik edecektir. dava.

Eşler arasında barış olmazsa yargılamaya devam edilir ve hakim esasa göre karar verir. Ancak belirtmek gerekir ki, Türk Medeni Kanunu’nun 166/III ve 166/IV. maddelerine göre açılan boşanma davalarında hâkimin barışçıl tarafları teşviki uygulanmaz. Nitekim yukarıdaki hükümler kapsamında açılan boşanma davalarında davanın niteliği barışçıl girişimlere engel teşkil etmektedir.

Sizler de boşanma işlemleriniz için Boşanma avukatları İzmir bürolarını kolay bir şekilde tercih edebilirsiniz. Bizimle iletişim adreslerimiz üzerinden kolay bir şekilde iletişime geçebilirsiniz.