Ecrimisil Davası Nedir?

Ecrimisil farklı bir deyişle haksız işgal tazminatı adındadır. Sahibinin izni ve rızası olmadan bir malın veya taşınmazın bir kimse tarafından kullanılması ve oluşan zararın tazminidir. Ecrimisil dava ile malın haksız ve kötü niyetli kullanımıyla, mülk sahibine tahsil edilen haksız işgal tazminatı istemek demektir. Mülk üzerinde birden fazla hak sahibi olan kişilerin her birinin ecrimisil davası açma hakkı bulunmaktadır. İşgal edilen malın önlenmesi veya tazminatının verilmesi için ecrimisil davası açarak hak aranır. Hem öğretide hem de Yargıtay’da ecrimisil davası kabul görmektedir. İyi niyetle bir taşınmazı işgal eden ve ekonomik gelir elde etmeyi amaçlamayan kişiler için dava haksız fil konusunda yetersiz ispata neden olmaktadır. Buna ek olarak ecrimisilin bedeli belirlenirken dikkate alınacak hususlar şöyledir;

 • Mal sahibinin görmüş olduğu zarar
 • Mal sahibinin mahrum bırakıldığı gelirler
 • İşgalcinin malı kullanım sebebiyle elde ettiği gelir
 • Mal taşınmaz ise imar kurumu
 • Taşınmazın yüzölçümü
 • Taşınmazın niteliği ve konumu.

Ecrimisil Şartları Nelerdir?

 • Bir malın veya taşınmazın mülk sahibinin izni olmaksızın kullanıyor ya da kullanmış olması
 • İşgali gerçekleştiren kişinin kötü niyetli olması
 • İşgal eden kişinin malik hak ve yetkilerine sahip olmaması
 • İşgal edilen şeyin maliki olması
 • İzin alınmadan inşaat yapımı
 • Mülk sahibinin izni olunmadan taşınmazın kullanılması
 • Belirli bir kamu hizmetine tahsil edilen, mülkün amacı dışında kullanılması
 • Kiralanan taşınmazın, kira sözleşmesinin süresinin dolmasına rağmen mülkü kullanmaya devam etmek

Ecrimisil davasını açacak olan kişi, davacının malına yönelik ihlal gerçekleşen kişidir. Bu kişi genel olarak maliktir. Davalı taraf olan kişi ise bir başkasının malını, hakkı olmaksızın işgal eden kişidir. Malı işgal eden kişinin olayda kusurunun olup olmaması önem teşkil etmez. Bununla beraber mal sahibinin de işgalinden dolayı herhangi bir zarara uğramamış olması da malın haksız yere kullanılması ecrimisil için yeterlidir. Buradaki işgalin ne tür yapılmış olduğu da kanunda belirtilmemiştir.

Ecrimisil Davası Nasıl Açılır?

Davada haksız yere işgale uğrayan tarafın dava açmak için sebebi yeterlidir. Öncelikle davada mülkün kendi üzerine olduğunu mahkemede kanıtlaması gerekir. Davalı mülkün kendi kullanımında olduğunu sözleşmeler ile kanıtlar. Bu ise tapu kaydınız ile netlik sağlar. Daha sonra varsa tanıklar mahkemede dinletilmelidir. Eğer işgal kullanım sonucu hak sahibinin gelirine mâni olunmuşsa davanın açılabilmesi için yeterli nitelik taşır. Ecrimisil bedeli belirlenmek için konut, arsa ve işyeri üzerinden değerlendirir. Konumu ve çevresel faktörleri de değerlendirmeye giren diğer maddelerdendir. Bu yöntem ile ecrimisil davalarında tazminat için gerekli olan bedel hesaplanır. Ecrimisil davaları geriye dönük olarak 5 yıl içinde açılmalıdır. 5 yılın aşkın sürede, işgalcinin davaya itiraz etme durumunda dava süresindeki sonuçlar dikkate alınmaz.

Ecrimsil Davası Ne Kadar Sürer?

Ecrimisil davasının ne kadar süreceğini bilmek aşağıda belirtilen nedenlerden dolayı imansızdır.

 • Yargılama sürecinin ele alacağı zaman,
 • Bilirkişi raporu
 • Delillerin toplanma süresi

Bu sebeplerden dolayı davaların net ne kadar süre boyunca devam edeceğini tespit etme imkânı bulunmamaktadır. Net sürelere sahip olunmadığı gibi ek olarak her dava dosyası özel şartlar taşır. Davanın daha kısa sürede sonuçlanması için davası karşı tarafın yapacağı beyanları, tebligatlarını vs. toparlamalı delillerle davaya başvuru yapmalıdır. Süreci etkileyen faktörlerden biri ise duruşmaların beklenmedik şekilde ertelenmesi bilirkişi raporlarının eksik sunulmasıdır. Bu durum yargılama sürecini doğrudan etkilemektedir. Bununla beraber ecrimsil davaları bütün dosyaların eksiksiz ve tam olarak mahkemeye sunulmasıyla 1,5 yıl veya 2 yıl kadar sürmektedir.

Daha fazla detaylı bilgi için ceza avukatı sayfasını ziyaret edebilirsiniz.