Mağdur kişiye yönelik saldırı esnasında fail, elinde olmayan nedenlerle işlemeyi planladığı suçun uygun fiillerini tamamlayamazsa, öldürmeye teşebbüs söz konusudur. Başka bir deyişle, suçlunun amacı insanları öldürmek iken, elinde olmayan bir nedenle bunu başaramaz. Bir kişinin yaşamına kastedildiğinde ve ölüm gerçekleştiğinde, TCK 81 bağlamında kasten adam öldürme suçu gündeme gelmektedir.

Bazı durumlarda ölüm gerçekleşmez. Bu durum, önceden tasarlanmış bir cinayete teşebbüstür. Bazı durumlarda, kişi zarar verme niyetiyle hareket eder, ancak aleyhindeki suçlamaların ağırlığı kasten öldürmeye teşebbüs etmeyi içerir. Aralarında ince bir çizgi var. Ancak, sonuçlarda ve değerlendirmelerde büyük farklılıklar bulunur. İzmir ağır ceza avukatları konun hakkında ki hukuki süreçte en iyi avukatlık hizmetini sunmaktadır.

Suça Teşebbüs

Suça teşebbüs, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 35. maddesinde düzenlenmiştir. Dolayısıyla bir kimse, işlemek istediği ancak elinde olmayan nedenlerle tamamlayamadığı bir suç için harekete başlarsa, teşebbüsten sorumlu olacak ve kendisine verilen ceza, eylemin şiddetine göre belirlenecektir. Ancak, sadece hareket yürütülürken meydana gelen suçların (örneğin tehditlerin) bu kapsamda değerlendirilmesi mümkün değildir.

TCK 81. madde hükmünde kasten adam öldürme suçu yer almaktadır. Kasten adam öldürmeye teşebbüs hakkında ise genel hükümler uygulanır. Cinayete ilişkin hükümler Türk Ceza Kanunu’nun 35. maddesinde yer almaktadır. Her türlü cinayet veya adam yaralama davasında İzmir ceza avukatları ihtiyaç duyacağınız hukuki desteği sağlayacaktır. Öncelikle suça teşebbüsle ilgili genel kurallardan bahsedelim. Çünkü bu kurallar cinayete teşebbüsün faili için geçerlidir.

Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs Tanımı

Mevzuatımızda adam öldürme suçu kasten adam öldürme ve taksirle adam öldürme olarak ikiye ayrılmaktadır. Cinayete teşebbüsün sorgulanabilmesi için failin kastının bulunması gerekir. Fail, cinayet girişimi alanına girer ve bir kişiyi doğrudan öldürmek için uygun tüm önlemleri alır.

Hangi Durumlar Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs Olur?

Hangi fiillerin cinayete teşebbüs kapsamına girdiği uygulamada anlamında Yargıtay içtihatları ile belirtilmekte ve Yargıtay kararlarında bazı kriterler belirlenmektedir. İzmir ağır ceza avukatları konu hakkında detaylı danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Yargıtay Genel Kurulu’nun 8 Temmuz 2008 tarihli 2008/1-88 E, 2008/184 K. sayılı kararına göre öldürme kastından;

 

  • Cinayetten önce fail ile maktul arasında husumet varsa,
  • Olayda kullanılan araba cinayete uygun mu?
  • Mağdura yapılan darbelerin sayısı ve gücü,
  • Önemli olan darbelerin vurduğu yer mi?
  • Failin eylemini kendiliğinden mi yoksa bir engel nedeniyle mi sonlandırdığı,
  • Olaydan sonra failin mağdura karşı tutumu dikkate alınır.

 

Öldürme kastının tespit edilebilmesi için failin kastının belirlenmesinde kullanılan kriterlerin tamamının aynı olayda gerçekleşmiş olması şart değildir.

Yukarıdaki kriterlerden sadece birinin sağlanması durumunda failin kastının insanları öldürmek olduğu kabul edilebilirken, kriterlerin çoğunun karşılandığı durumlarda kastın esas niyetinin faile zarar vermek olduğu varsayılabilir. Bunların hepsi belirli bir olayın özelliklerine göre değerlendirilmesi gereken unsurlardır. Değerlendirme aşamasında İzmir ceza avukatı yardımını almak yararınıza olacaktır.

Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs Suçunun Cezası

Kasten adam öldürme suçunun asıl cezası TCK 81. maddede müebbet hapis olarak tanımlanmıştır. Buna göre, mahkeme cinayete teşebbüsü tespit ederse, asıl ceza 9 ila 15 yıl arasında olacak. Elbette bu temel ceza, artan veya azalan birçok faktörden etkilenir. İzmir ağır ceza avukatları tüm hukuki süreç boyunca en önemli destekçiniz olacaktır.

Öte yandan TCK 82, kasten adam öldürme suçuna daha ağır bir ceza verilmesini gerektirecek şartları içeriyor. Bu durumlarda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir. Ancak bu gibi durumlarda kasten adam öldürmeye teşebbüs 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılır. Yine bunu artıran veya azaltan faktörler olabilir. Kasten adam öldürme suçuyla ilgili olarak cezayı artıran durumlar şartlara göre her olayda farklı şekilde değerlendirilebilir.

TCK yönetmeliği 83 düzenlemesinde, kasten adam öldürme suçunun taksirle işlenmesini düzenlemektedir. İhmalkar bir cinayete teşebbüs de mümkündür. Bu suçun pervasız davranışla işlenmesi halinde iki türlü ceza verilir. Sonuç olarak;

 

  • Esas suç taksirle adam öldürme ise, yani basit adam öldürme ise müebbet değil, 15 ile 20 yıl arası hapis cezasıdır. Yani asıl suçu ihmalkârlıkla işlemeye teşebbüs edilirse 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasından söz ediliyor.
  • Taksirle adam öldürme ağırlaştırılmış bir suç teşkil ediyor ise, ağır şartlar altında müebbet hapis yerine 20 ile 25 yıl hapis cezası uygun olur. Buna göre, ihmalkâr davranış sonucu ciddi bir suça teşebbüs edilirse 5 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası mümkündür.
  • Taksirle adam öldürme, ana suçun diğer biçimlerine tekabül ediyorsa, 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Burada aslında ihmalkâr cinayet ve diğer hafifletici durumlardan söz edilmektedir. Bu davalarda, teşebbüs halinde 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasından söz edilmektedir.

 

Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs Suçunda İndirim Neye Göre Yapılır?

Teşebbüs cezasının indirilmesinde, suçun konusu olan yaşam hakkına ilişkin olarak, o ana kadar alınan tedbirlerin yol açtığı zarar veya tehlike dikkate alınır. Bu noktada İzmir ceza avukatı katkısı dava gidişatı açısından büyük fark yaratır. Uygulamada bu belirleme, çoklu yara, fiziksel yaralanmanın ciddiyeti, etkilenen organlar ve hayati tehlikenin varlığı gibi kriterler dikkate alınarak yapılır.

Detaylı bilgi almak için Ceza Avukatı sayfasını ziyaret edebilirsiniz.