Nafaka Takibi Nasıl Yapılır?

“Nafaka takibi nasıl yapılır?” sorusu taraflarca oldukça merak edilen bir konudur. Nafaka icra takibi hususu nafaka alacaklısı olan kişinin ödemesini zamanında almaması veya mahkemenin belirlemiş olduğu tutarda ödeme yapılması durumunda gündem olan ve uygulamalarda sıklıkla karşılaşılan bir icra takibi türüdür.

Kişilerin alacaklarını temin etmesi için kanunun öngördüğü bir imkân olan icra takibi imkanına göre şekillen bu işlem son derece önemlidir. Sizlerde bu gibi durumlar ile karşı karşıya kaldıysanız boşanma avukatı İzmir şubesiyle iletişime geçebilirsiniz. Bu içeriğimizde nafaka icra takibine ait olan sürecin detayları ile birlikte açıklamalar yaptık.

Nafaka İcra Takibi Nedir?

Nafaka icra takibi konusu nafaka ödemesi hakkında mahkeme kararıyla şart koşulan kişinin borcunun ödenmemesi durumunda nafaka alacaklısı olan kişinin başvurduğu hukuki bir yoldur. Nafakanın türünün belirtilmesi, ödenmesi gereken nafaka ve bunlar için öngörülebilecek yasal yolları belirtirken faydalıdır. Nafakanın temelde dört türü vardır: tedbir, katılma, yoksulluk ve yardım. Bunların detayları ve ödeme yapılmaması durumunda başvurulacak kanun yolları aşağıda belirtilmiştir.

Nafaka alacaklarının ödenmemesi nedeniyle icra takibine ilişkin yasal düzenlemeler 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu kapsamındadır. Ancak, bu konuda mevzuatın çeşitli yerlerinde çok sayıda hüküm bulunduğunu belirtmek gerekir. Bu nedenle sürecin sağlıklı yürütülebilmesi için tüm maddelerin bir arada değerlendirilmesi gerekmektedir.

ÖNEMLİ: Nafaka geliri insanların hayatını güvence altına almada çok önemli olan bir gelirdir. Öte yandan icra usulleri, davaya göre daha teknik detaylara sahiptir ve sürecin etkin bir şekilde takibini gerektirir.

Nafaka İçin İcra Takibi Nasıl Yapılır?

Boşanma avukatı İzmir aracılığıyla ödemesini alamadığınız tüm nafakaları kolay bir şekilde temin edebilirsiniz. Eğer bir kimsenin mahkeme kararı ile belirlenmiş olan nafaka alacağı, nafaka borçlusu tarafından ödenmeyen ve söz konusu olan yükümlülük ihlal ediliyorsa alacaklı olan tarafın icra dairesine başvurma hakkı doğmaktadır. Bu durumda kişi söz konusu alacağı hakkında icra dairesi aracılığıyla tazmin edebilirler.

Yapılacak olan başvuruda icra takibi yapılacak olan nafaka türü ciddi bir önem arz etmektedir. Yapılan nafaka ödemelerinin tedbir, yardım, yoksulluk ve iştirak olmak üzere dört farklı nafaka çeşidi bulunmaktadır.

Tedbir Nafakası Nedir?

Tedbir nafakası,boşanma süresi boyunca eşin veya ergin olmayan çocuğun hayatını idame ettirmesi için yargılama süreci boyunca ara kararla ortaya konan dava sürdüğü sürece ödenecek olan nafaka ücretidir.

Yoksulluk Nafakası Nedir?

Yoksulluk nafakası, tarafların boşanması nedeniyle daha az kusurlu olan tarafında karşı taraftan maddi olarak alacağı ücret olarak bilinmektedir. Diğer eş haklı olan tarafa süresiz olarak ödemekle yükümlüdür.

İştirak Nafakası Nedir?

İştirak nafakası davası,boşanma davası boyunca çocukların velayetine sahip olan tarafında diğer eşe çocuklar 18 yaşına gelene kadar veya evlenene kadar ödemekle yükümlü olduğu miktardır.

Yardım Nafakası Nedir?

Yardım nafakası kişinin yardım etmekle muhtaç olduğu veya yardım etmediği durumlarda zor duruma düşecek olan kişinin talebiyle yetkili mahkeme tarafından bu kimse için belirlenen tutardır.

Yukarıda belirtilen dört nafaka türü hakkında kısa bir açıklama ve açıklama yapıldıktan sonra, nafakanın ödenmemesi durumunda itiraz edilecek nafaka icra takibine değinmek gerekmektedir. Bu noktada destek alacaklarının doğru hukuki süreç ve taleplerle dosyalanması da önemlidir. Aksi halde uzayan icra süreci kişisel memnuniyetsizliklere neden olabilir.

İlamsız Nafaka Davası Nasıl Açılır?

Bu noktada belirtmek gerekir ki, nafaka mahkeme sürecinde ara kararla belirlenen bir nafaka olduğu için ilamlı olarak icra edilemez. Nafaka kararı kişinin lehine ise ancak nafaka ödenmezse, nafaka alacaklısı olan kişi yetkili icra dairesine başvurarak ilamsız icra takibi başlatabilir. Bu durumda borçluya ödeme talimatı gönderilir ve 7 gün içinde itiraz edilir ve takip durdurulmazsa kesinleşir.

İlamlı Nafaka Davası Nasıl Açılır?

Mahkeme tarafından ödeme alacaklısı olan kişinin ödemesini alamayacağı durumlarda: Yoksulluk, iştirak veya yardım nafakası ise durum çok farklı olacaktır. Böyle durumlarda söz konusu nafakasının dayanağı ara karar değil, mahkemenin son kararı olacaktır. Bu tür davalarda ilamlı icra prosedürü devreye girmektedir. Nafaka alacaklısı olan kişi yetkili icra dairesine başvurmasıyla birlikte başlayacak olan ilamlı icra takip süreci, borçlu olan kişiye icra emrinin tebliğiyle devam etmektedir.

Borçlu olan taraf icra takibi aşamasında 7 günlük süre boyunca itiraz etme hakkında sahip olsa da ilamlı icra söz konusu olduğu için takip edilememektedir.

Nafaka Davalarında İcra Takibi Zamanaşımı Nedir?

Nafaka davalarında zamanaşımı genel olarak nafakanın türü ve önemi fark etmeksizin nafaka alacaklarında zaman aşımı süresi 10 yıl olarak belirlenmiştir. Belirlenen bu süre nafaka bedelinin ödenmesi gerektiği zaman diliminde ödenmemesiyle başlayan bir durumdur.

Nafaka ödemeleri ile alakalı belirtmek gerekir ki nafaka ile alakalı olan verilen mahkeme hükmü zamanaşımında uğramamaktadır. Nafaka davalarında alınacak olan ödemelerin 10 yıl boyunca ödenmediği durumlarda sadece 10 yıllık alacaklar zamanaşımına uğramaktadır. Bu bilgiden hareketle 10 yıllık süreçten önceki alacaklar için icra takibi yapılamamaktadır.

Nafaka Davalarında İcra Takibinin Yapılması İçin Yetkili Mercii Kimdir?

Nafaka icra takibinin yapılması için yetkili olan icra dairesinin yetkili mahkeme tarafından belirlenmesi gerekmektedir. Bu noktada nafaka borçlusu olan kişinin yerleşim yerinde bulunan icra daireleri, ilamsız bir şekilde icra takibinin yapılması için söz konusu nafaka icra takibinde yetkili olan mercilerdir. İcra takibinin yapılması için yetkili makama başvurmak sürecin en kısa sürede tamamlanması adına önemli bir girişimdir. İlamlı takip işlemlerinde tüm icra daireleri birinci dereceden yetkilidir.

Nafaka İcra Takibi Maaş Haczi

İcra ve İflas Kanunu’nun 83. maddesi kısmen haczedilebilecek unsurlara atıfta bulunmaktadır. Ayrıca ücret ve maaşlardan bahseder. Ancak, ilgili maddenin ikinci fıkrasına göre müsadere edilen miktar, maaş veya ücretlerin dörtte birinden az olamaz. Nafaka alacaklısına her ay maaşa haciz esasına göre ödenecek olan nafaka şeklinde düzenli ödemeler bulunmaktadır. Unutulmamalıdır ki, bir yandan birikmiş nafaka birikmiş nafakanın 1/4’ü oranında, diğer yandan cari tutar aylık olarak kesilmektedir. Yani nafaka icra takibinde haciz 1/4 ile sınırlı değildir.

Sizlerde yukarıda bahsedilen durumlar ile karşı karşıya kaldıysanız İzmir boşanma avukatı ile iletişime geçebilirsiniz. Avukat İzmir sizlere vereceği tüm hizmetlerde en kısa sürede sonuç almak için gerekli tüm girişimleri yapacaktır.